Arghakhachi

Executive Committee

       :          

Chair               Din Bahadur Thapa
Vice-Chair  Krishna Bahadur G.C.
Secretary         Bom Bahadur Khatri
Asst. Secretary Ganapati Ghimire
Treasurer  Gopal Prasad Panthi
Members        

Bishnu Prasad Bhattarai

Shanta Bhusal

Min Bahadur Thapa

Prakash Bhusal

Ganesh Bhandari

 

Advisors         

Ram Lal Bhusal

Chop Narayan Banjade

Madhav Prasad Acharya

 Padam Panthi

Romakantha Belbase

Lal Mani Poudel

Prakash Mani Ghimire

 

Contact Details

Contact Person: Din Bahadur Thapa
Mobile No: 9857061295
Email: khatriboms@yahoo.com