SIRAHA

Executive Committee

Chairperson     :           Dr. Anil Kumar Sah

Vice-chairman:            Mahendra Prasad Chaudhary

Secretary         :           Pavan Kumar Sah

Joint-secretary:            Binod Prasad Chaudhary

Treasurer         :           Madan Mandal

Members         :           Dilip Kumar Chaudhary

Sanjay Kumar Yadav

Balram Singh

Kranti Sah

Nitu Chaudhary

Punita Yadav

Advisors:                     Arun Kumar Chaudhary

Prameshwar Roy

Binod Kumar Yadav

Ram Nath Yadav

Ram Narayan Sah

Contact Details

Contact Person: Dr. Anil Kumar Sah

Mobile No: 9842885433

Email: pavan.sah99@gmail.com