Dadeldhura

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Bhagirathi Joshi

Chair

2.

Gopal Dutta Pandeya

Vice Chair

3.

Sher Bahadur Karki

Secretary

4.

Tek Bahadur Air

Treasurer

5.

Yagya Raj Pandeya

Member

6.

Ramesh Dutta Bag

Member

7.

Harkesh Shanki

Member

8.

Dinesh Kumar Deuba

Member

9.

Ganesh Raj Paneru

Member

Contact Details

Contact Person: Bhagirathi Joshi

Mobile No: 9858753031

Email: bhagirathijoshi7@gmail.com