Salyan

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Tara Dev Basnet

Chair

2.

Khem Raj K.C

Vice Chair

3.

Prakash Hamal

Secretary

4.

Khadananda Oli

Treasurer

5.

Madhav Prasad Bhattarai

Member

6.

Liladhar B.K.

Member

7.

Rupak Shah

Member

Contact Details

Contact Person: Tara Dev Basnet

Mobile No: 9848015558

Email: rcrimsalyan@gmail.com